Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údaj v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, a to za účelem zasílání newsletteru. Souhlas udělujete spolku Machine Learning Meetups, z.s., IČ: 06405827, Donovalská 1756/45, Chodov, 149 00. Souhlas udělujete do doby zrušení svého souhlasu a nebo na dobu existence newsletteru spolku.

Zároveň prohlašujete, že jste se seznámili s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa a jméno a přijmení.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů spolku Machine Learning Meetups, z.s..

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Mailchimp.com

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ
Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to e-mailem na adresu info@mlmu.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

ÚČINNOST
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7.5.2021 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.

Recent Comments
  Archives
  Categories
  • No categories
  Latest Events
  Ads
  Event Search
  Latest Posts