Meetup X. – Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání řeči (18. 2. 2015)

Na jubelijním desátém meetupu jsme se opět věnovali tématu deep learningu. Přišli přednášet výzkumníci ze společnosti ZOOM z Speech Analytics týmu.

Václav Hanžl začal vyprávět o historii speech recognition disciplíny. Ta začíná u modelování fonémů a slov pomocí hidden markov model (HMM) a jejich následnou klasifikací v Gaussian mixture model (GMM). Tato spousta práce z minulosti investovaná do algoritmů zarovnání signálů, časových oken a anotovaných dat se nyní zužitkuje jako předzpracovaný vstup pro hluboké neuronové sítě, které přinášení signifikantní nárust accuracy oproti GMM+HMM modelům.  Abychom je ale byli schopni natrénovat, musíme opustit u neuronů sigmoidskou aktivační funkci a použít tzv. ReLu. Ta přináší výhody jednak v rychlejší evaluaci i ve větší numerickou stabilitou její derivace.

Na Václava navázal Martin Váňa, který vyprávěl o některých teoretických aspektech neuronových sítí. Zmíníl se o fyzikální interpretaci Restricted Boltzmann Machine (RBM) a problémech trénování rekuretních sítí. Dále se věnoval otázkám nelineárních aktivačních funkcí a jejich vzájemným vztahem.

Pavel Šuchmann hovořil o praktické zkušenosti s trénováním netriviálních neuronových sítí. Mluvil například o důležitosti pečlivé přípravy dat, která má znatelný vliv jak na dynamiku učícího procesu tak i na finální performance. Pavel shrnul i některé existující frameworky pro trénování DNN.

IMG_20150218_190643

 

Následná diskuse se dotýkala tématu výběru hyperparametrů a trénování sítí na vlastním hardwaru versus pronajatého v cloudu (např. Amazon). Poté jsme se v hojném počtu přesunuli do blízké restaurace. Těšíme se na vás na dalším meetupu 4. března.

Slidy: TBA

Videozáznam: Youtube

Meetup VIII. – Lightning talks 2 (21. 1. 2015)

Opět jsme se sešli v Paralelní Polis na již osmém MLMU. Téma bylo lighting talks, na programu byly hnedka tři. Pojme si je připomenout.

 

František Polach – Exploiting characteristic patterns in DNS traffic

František Polach nás zasvětil do problému klasifikace uživatelů podle jejich requestů na DNS servery. Zajímavé je, že se při tom využívá metod známých z text miningu – příznakový vektor má dimenzi slovníku domén ve kterém je v každé dimenzi počet requestů na danou doménu z dané IP adresy za pevně stanovený časový okamžik (analogie bag-of-words modelu). Tento příznakový vektor se posléze může ještě transformovat pomocí TF-IDF, metody také notoricky známé z domény natural language processing.

IMG_20150121_185312

 

František také nastínil problém ze druhé strany – jak se co nejúčiněji bránit jako uživatel svému rozpoznání. Metoda založena na popisu výše dosahuje accuracy > 80%. Je ovšem velmi náchylná na šum – vám jako uživateli stačí udělat několik requestů na náhodné adresy a pro klasifikátor se stanete prakticky neviditelným, přesnost klesne totiž pod 30%.

 

Lukáš Drápal – Machine Learning in Telco

Lukáš Drápal již prezentoval na prvních lighting talks. Na tom dnešním nám vyprávěl o tom, jak řešili úlohu klasifikace pohlaví a věkové kategorie uživatelů pro mobilní operátory. Je sice pravdou, že pokud operátor prodá paušální tarif, pak o uživateli ví vše ze smlouvy, ovšem v síti jsou i tací uživatelé, o kterých nic známo není. Ti pocházejí z předplatných karet a ze situací, kde např. firma nakoupí celý balík sim karet, které poté rozdá svým zaměstnancům.

IMG_20150121_191543

Lukáš nás krátce zasvětil do příznaků, které k rozpoznávání použili. Většina z nich kóduje charakteristiky z grafu komunikace – vrcholy jsou telefonní čísla a hrany vedou mezi těmi čísly, která spolu komunikovali v minulosti. K minování těchto dat z grafu použil nástroj SNAP – dokáže zvládnout ohromné množství dat a je zdarma.

 

Bohumír Záměčník – Time Series

Bohumír Zámečník začal povídat o analyze finančních řad. Popsal jejich některé statistické vlastnosti jako napříkad nestacionaritu či jejich fraktální charakter (popsaný napříkad už matematikem B. Mandelbrotem již v 20. století), které je dělají v jistém smyslu „těžkými“. Zkrátka jejich predikce pouze z jejich průběhu z minulosti je nemožným úkolem.

IMG_20150121_193623

Dále jsme se věnovali analýze a visualizaci hudby – na ní lze pohlížet jako na časovou řadu, kde měřenou veličnou je akustický tlak, potažmo celé spektrum. Hudba narozdíl od finančních řad ovšem vykazuje jistou míru vnitřní struktury a proto je možné součastnými metodami např. segmentovat úseky skladby kde je zpěv nebo naopak instrumentální vložka. Bohumír nám také ukázal něktéré metody, jak hezky visualizovat několika dimenzionální časovou řadu.

Záznam: Youtube

 

Meetup V. – Josef Šlerka (26. 11. 2014)

Josef Šlerka ze Socialbakers zavítal 26. 11. 2014 do Paralelní Polis na poslední MLMU s tématem Fingerprinting. O co se jedná? Josef nám popsal svůj problém, který řeší v Socialbakers – chtějí sledovat impakt tweetu, ovšem pomocí „hard matching“ o něm můžou ztratit přehled – klientská aplikace přidá k textu slova jako RT:, via @…, jiný zkracovač URL apod. a text je rázem jiný.

Myšlenka je tedy taková, že budeme hledat nějaké neprosté zobrazení tak, aby podobné vstupní vzory zobrazovalo na stejné nebo nedaleké obrazy. Jedním z přístupů je použít hashovacích funkcí.

mlmu5a

Josef popsal jeden možný přístup založený na kompresi dvojic vstupů a porovnávání velikosti výsledku s velikostí samotných komprimovaných entit. Intuice je taková, že pokud jsou oba vstupy podobné, tak jejich spojení půjde zkomprimovat také v podobé míře jako vstupy samotné.

Tím se pomalu posouváme k samotné myšlence algoritmu SimHash – pro sekvenci znaků (tj. text). vytvoří její hash tak, aby malá změna v původním textu pouze trochu změnila její simhash. Pokud potom budeme chtít hledat např. podobné tweety, budeme hledat Simhashe v blízké Hammingově vzdálenosti k vstupu. Výhody jsou hnedka dvojí – vyhlazení „šumu“ a efektivita hledání. Algoritmus umožňuje dokonce vážit vstupní slova či znaky, což se hodí pro potlačení vlivu stop-words (bežná výplňová slova v mluvě bez informačního významu) na výsledek.

mlmu5b

 

Po skončení jako vždy následovala neformální diskuse s přednášejícím a mezi samotnými posluchači. Přiště přivítáme Michala Illicha na přednášce o Deep Learningu. Nezapomeňte dorazit!

Prezentace: Slideshare

Videozáznam: Youtube

Meetup IV – Lighting talks (12. 11. 2014)

Po dvou týdenní pauze jsme se opět sešli v Paralelní Polis ale tentokrát trochu s jiným programem – viděli jsme 5 (+1) cca deseti minutových lighting talků z různých zajímavých oblastí. Pojme si je shrnout.

IMG_20141112_183519

Jako první se slova ujali slova Jana Papoušková a Lukáš Drápal ze společnosti CGI a řekli nám něco o platformě Kaggle.com – místo, kde (většinou) velké společnosti vypisují soutěže týkající se jejich problémů, ktIMG_20141112_184102eré mohou data scientists řešit. Jana a Lukáš dokonce jednu z těchto soutěží vyhráli v konkurenci dalších 1400 týmů a dali nám všem tipy, jak v podobných challenges uspět.

IMG_20141112_184102

 

Jako další nastoupil Ondřej Pluskal – student doktorského programu na FEL ČVUT a data scientist ve společnosti Geewa. Mluvil o využití machine learningu v počítačových hrách – například k segmentaci hráčů či predikci in-app nákupů v online hrách, čímž se právě v Geewě zabývá.

IMG_20141112_185358

Petr Baudiš mluvil o svém Question answering systému pro otevřenou doménu dotazů, což znamá, že umí odpovídat na otázky ohledně čehokoliv. Pipeline jeho systému (vlastním jménem brmson) je podobná jako v případě IBM Watson – po anotaci vstupní otázky lingistickými příznaky dojde na entity recognition, poté fulltext search v anglické Wikipedii, čímž se získá seznam kandidátů na odpověď. Ty se ohodnotí logistickou regresí a vrátí se nejpravděpodobnější odpověď. Důležitým příznakem pro tuto poslední fázi je určení, zda vyhledaná odpověď je „stejného typu“ jako otázka (je to řeka? je to osoba? apod.).

IMG_20141112_190852

Marek Modrý ze Seznam.cz nám představil problém Learning to Rank – jak se naučit řadit množinu elementů? Vymezil se oproti přístupům používající regresi či klasifikaci a představil dnešní state-of-the-art metody založené na MART (Multiple Additive Regression Trees). Ty fungují tak, že se snaží aproximovat kriteriální funkci reprezentující kvalitu seřazení (která není diferencovatelná a celkově není hezky vychovaná) pomocí mnoha (stovky až tisíce) mělkých stromů.

IMG_20141112_192944

 

Další byl na řadě Josef Moudřík z MFF UK. Představil nám problémy AI ve hře Go a metodu, jak je částečně řešit pomocí pattern miningu z odehraných her profesionálních hráčů. Díky tomu je schopen predikovat herní styly protivníků či klasifikovat chybné tahy pravděpodobně vedoucí k prohře.

IMG_20141112_194417

Jako poslední promluvil zástupce společnosti Plantyst zabývající se monitoringem průmyslových provozů a různých jiných strojů. Chtěl od nás zjistit nějaké nápady co by se dalo dělat s daty, která mají uloženy za několik posledních let, popřípadě chtěl nahirovat někoho, kdo by jim problém pomohl řešit. V podstatě se jedná o hledání rozličných anomalit a predikci budoucího selhání systému tak, aby včasné řešení minimalizoval ztráty na výrobě.

IMG_20141112_200047

Podle vašich ohlasů se vám všechny talky líbili a chtěli byste speakery pozvat znovu na kompletní přednášku. Díky za vaši přízeň!

Meetup III. – O. Plátek, L. Žilka – Učíme se mluvit s počítačem (29.10.2014)

Ve středu 29.10.2014 jsme se opět sešli, tentokrát v krásných prostorách Paralelního Polis v Holešovicích, na přednášku s názvem Učíme se mluvit s počítačem. Ondra Plátek a Lukáš Žilka z Ústavu formální a aplikované lingvistiky na MFF UK. Představili nám hlavní komponenty jejích dialogového systému Alex. Pokud si jej chcete vyzkoušet a zároveň pomoci rozšířit trénovací množinu učících algoritmů, zavolejte na 800 899 998.

mlmu3b

Začátek přednášky. Proč si povídat s počítačem?

Pipeline systému Alex začíná speech recognition komponentou, která nejprve provede základní techniky zpracování signálů – low pass filter, filtrace šumu apod. Dále se signál segmentuje do časových okýnek, které zhruba reprezentují trifonémy. Ty jsou zclusterovány (pro redukci dimenze) a dále jsou poslány pro evaluaci do akustického modelu, který spočítá pravděpodobnost pozorování signálu za podmínky nějaké hypotézy (slova). Tento model je realizován pomocí HMM. Dále se bere ještě v úvahu pravděpodobnost vlastní hypotézy (language model) realizovaný pomocí n-gram modelu natrénovaného specificky pro doménu Alex.

Takto se vybere list best-n hypotéz, které poté prochází dalšími komponentami, jako například entity recognition, aby se z textu vyparsovala důležitá slova, na které se uživatel vlastně ptá. Následuje komponenta která formou stavového automatu určí, zda-li má dostatek informací k poskytnutí odpovědi nebo jestli se ještě na něco zeptá.

Po syntéze odpovědi (šablonový systém) je výsledek předán do komerčního speech syntetizátoru a přehrán přes telefon.

mlmu3a

Po krátké diskusi po přednášce jsme se přesunuli do blízkého restauračního zařízení, kde jsme dále diskutovali nápady na vylepšení Alex, pravděpodobnostní interpretaci výstupu SVM a řeč přišla i na jazyk Python a jeho varianty Cython, PyPI apod.

Těšíme se opět na dalším meetupu.

Meetup II. – Pavel Kordík: Meta learning (15.října 2014)

Pavel Kordík z ČVUT FIT k nám zavítal do prostor IBM na Chodově a přednášel o meta learningu. Prezentaci odstartoval tématem boostingových a bagging metod – zopakoval princip algoritmu AdaBoost, dále mluvil obecně o ensemble metodách a o tom, proč vlastně fungují.

Pavel Kordík
Přednáška může začít. Marek Modrý, Pavel Kordík (zleva).

Ve druhé části jsme naťukli samotné téma meta learningu – budování databází datasetů a algoritmů, které na nich dobře fungují. Využití těchto technik v praxi doložil jejich aplikací v produktu společnosti Modgen, jejímž je spoluzakladatelem.

Po skončení úvodní přednášky následovala zajímavá diskuze – posluchači se chtěli dozvědět nejvíce zejména detaily implementace a funkcionality výše zmíněného Modgen systému. Hovořili jsme například o tom, jak přesně se optimalizují obecné šablony klasifikátorů a jak se do nich hledají parametry. Z publika bylo také několik dotazů na metodiku měření výkonu naučených klasifikátorů, které Pavel s radostí zodpovídal.

Po mírně moderované diskusi jsme se přesunuli do nedalekého restauračního zařízení, kde dále odborná diskuse pokračovala návrhy na vylepšení ModGenu a dalšího směřování formátu MLMU.

Posluchači Pavla Kordíka
Posluchači během diskuse.

 

Prezentace: k dispozici zde.

Videozáznam: bohužel není k dispozici.